80 301 Norsk arkitektur - en introduksjon

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Kurset er en introduksjon til norsk arkitektur, dens kontemporære manifestasjoner og historie. Det er basert på en serie forelesninger, ekskursjoner og leseseminarer.

Forventet læringsutbytte

Studentene vil få en oversikt over norsk arkitektur og arkitekturhistorie og teori. Kurset gir en introduksjon til faglige praksiser slik som bygningsanalyse og akademisk skriving. Kurset har også til hensikt å gjøre studentene kjent med den pågående arkitekturforskningen ved FTH og både senior- og juniorforskere ved instituttet bidrar i form av forelesinger og ekskursjoner.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset er en serie seminarer som består av forlesninger, tekstpresentasjoner og ekskursjon. Ekskursjonene involverer turer til fots så vel som ferdsel via offentlig transport. Forelesninger og leseseminarer vil supplementere ekskursjonene og tilføre nødvendig bakgrunnskunnskap. Programmet dekker en rekke ulike bygningstyper, fra eneboliger til storskalaprosjekt, og vil også gi et innblikk i viktige øyeblikk og tildragelser i den overordnede planleggingen av Oslo. Studentene bør også ha i minne at eksursjonene vil bli gjennomført uavnhengig av vær. Varme klær og regnklær er derfor å anbefale, særlig i siste del av kurset.
Studentene vil bli delt inn i grupper ved semesterstart. Til hvert seminar forbereder en av gruppene en presentasjon av tekster som omhandler dagens tema. Et viktig aspekt ved presentasjonene er å diskutere det norske materialet i et internasjonalt rammeverk av teorier og kontekster. Studentene oppfordres til å gjøre bruk av sin egen faglige ekspertise, regionale og kulturelle bakgrunn i deres fortolkning av det aktuelle oppgavetemaet. Studentene må delta aktivt i seminargruppene for å bestå kurset. Eksamen består av en individuell oppgave i form av et essay.

Emneansvarlig

Stipendiat Mathilde Simonsen Dahl

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Individuell Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Se arbeidsformer og læringsaktiviteter