40 611 ACDL Computation

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning (bachelor)
Grunnleggende kunnskaper i Rhino.
Studentene må delta på ACDL's fordypningskurs

Emneinnhold

Vårsemesteret 2015 vil ACDL Studio samarbeide med DogA, Norsk design- og arkitektursenter, om prosjekt, tomt og gjennomføring frem mot en utstilling av studentprosjektene. ACDL studioene kan ses som en kontinuerlig vedvarende forskning på Oslos urbane og arkitektoniske trekk og utfordringer. Gjennom studioet prøver vi å oppnå forståelse av Oslo som fjordby med spesifikke trekk som informerer en lokalt bestemt urbanisme fremfor en globalt generisk en. Sammen med DogA har vi identifisert Akerselven som et viktig trekk og funksjon i byen med behov for revitalisering.
Vårsemesteret 2015 vil begynne med tilegning av ferdigheter fulgt av en overordnet analyse av case studies, tomten og urbane strukturer som leder til mer detaljerte designundersøkelser, arkitektoniske forslag og bygnings-skjemaer. En serie digitale designmetoder og verktøy vil bli utforsket med dette mål for øyet.
ACDL studio fremmer 'research by design' med stor vekt på 'computational design'. Studentene vil arbeide individuelt samt i grupper på to eller tre for å muliggjøre utveksling av kunnskap og ferdigheter på tvers i gruppene. Det sentrale tematiske fokus er forholdet mellom bygning og det urbane nettverk i en tett-lav konfigurasjon spesifikk for Oslo og som tar lokale landskapstrekk med i betraktning. En utfordring ved byers vekst i vår samtid er at de rådende ekspansjons- og fortettings-modi er betinget av avgrensede, frittstående bygninger som samlet utgjør den urbane struktur. Dette innebærer at ekspansjon legger beslag på store arealer, mens fortetting medfører stadig mindre avstand mellom stadig høyere bygninger. ACDL studio søker derfor å utfordre arkitektoniske løsninger som resulterer i avgrensede og ikke-sammenhengende objekter, og i stedet undersøke muligheter for ekspanderbare arkitektoniske løsninger som kan utvides til en kontinuerlig urban struktur.
For studenter som tar studioet for første gang vil hovedvekten bli lagt på innføring av konkrete konsepter og tilnærminger innen digital utforming av arkitektur, og utvikling av relaterte ferdigheter. Prosjektarbeidet vil fungere som et redskap for dette formålet og det tilknyttede fordypningskurset vil tjene som en 'boot camp' for tilegnelse av ferdigheter. For studenter som velger å ta studioet igjen i følgende semestre vil hovedvekten legges på individuelle utforsknings- og design-agendaer og på aspekter ved digital design og fabrikasjon samt på integrering av digitale verktøy og utvikling av en avansert metodologisk tilnærming.

Forventet læringsutbytte

• Studentene vil få detaljert kunnskap om temaene innen arkitektur og 'computational design' som utforskes i studio og utvikle ferdigheter i 'computational design' av arkitektur;
• Studentene vil utvikle evnen til å utvikle arkitektoniske løsninger basert på spesifikke performative kriterier på en integrert måte fra det konseptuelle stadiet til den materielle artikulasjon gjennom 'computational design';
Ferdigheter
• Kunnskap og ferdigheter innen assosiativ modellering og generative systemer ;
• Kunnskap og ferdigheter i bruk av Virtual og Augmented Reality for arkitektonisk visualisering og design ;
Generell kompetanse
• Evnen til å sette opp og gjennomføre en designprosess som fører til ønsket resultat ;
• Evnen til å utnytte design som en forskningsmetode innen arkitektur som støtter utviklingen av ny arkitekturdesign

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen vil foregå i det dedikerte studio (ACDL) gjennom forelesninger, seminarer, veiledning og workshops . Studioet vil ha et tilknyttet fordypningskurs som vil fungere som en 'boot camp' for å etablere en basis av nødvendig ferdigheter innen digitale metoder og verktøy . Temaene vil tilnærmes både som designfaktorer i en arkitektonisk prosess og på en vitenskapelig måte
1. Forelesnings og seminar-type instruksjoner om arkitektur og urbane design konsepter og tilnærminger (seminarer krever forberedelse av studentene i form av lesing av utvalgte tekster)
2. Studioundervisning på individuell og gruppe-basis vedrørende design og 'research by design', samt instruksjoner for utvikling av ferdigheter.
3. Instruksjoner ledende mot masternivå selvstendig forskning og prosjektutvikling.
4. Workshops som introduserer spesifikke temaer og ferdigheter.

Merk: All instruksjon er basert på aktiv deltakelse fra studentene og 90% fremmøte

Emneansvarlig

Universitetslektor Søren S. Sørensen, Prof. Dr. Michael U. Hensel (50 %), Joakim Hoen (50 %)

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Se arbeidsformer og læringsaktiviteter

Læremidler

Papers og artikler :

 • Hensel, M. and Sørensen, S. (2013) ‘En route to Performance-oriented Architecture - The Research Centre for Architecture and Tectonics: Integrating Architectural Education with Research by Design along a practice-oriented Perspective’. In: Prof. Djordje Stojanovic ed, SAJ Serbian Architecture Journal 5 (2): 106-131.
 • Smithson, A. (1976) How to Recognize and Read Mat-Buildings - Mainstream Architecture as it has developed Towards the Mat-Building. London: Architectural Design.

 

Anbefalt litteratur :

Bøker:

 • Ayres, P. ed. (2012) Persistent Modelling, London: Routledge.
 • Frazer, J. (1995) An Evolutionary Architecture. London : AA Publications.

PDF Online: http://www.aaschool.ac.uk/publications/ea/intro.html

 • Hensel, M., Menges, A. and Weinstock, M. (2010) Emergent Technologies and Design: A Biological Paradigm for Architecture. London: Routledge.
 • Hensel, M., Hight, C. and Menges, A. Eds. (2009) Space Reader – Heterogeneous Space in Architecture. London: John Wiley and Sons.
 • Kolarevic, B. Ed. (2005) Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing. London: Taylor and Francis.
 • Kolarevic, B. and Malkavi, A. Eds. (2005) Performative Architecture – Beyond Instrumentality. London: Spon Press.
 • Kolarevic, B. and Klinger, K. Eds. (2008) Manufacturing Material Effects: Rethinking Design and Making in Architecture. London: Routledge.
 • Koolhaas, R. and Mau, B. (1998) S, M. L, XL. Rotterdam: 101 Publishers.
 • Koolhaas, R. and Foster, H. (2013) Junkspace / Running Room. London: Notting Hill Editions.