12 701 Diplom arkitektur

Forkunnskapskrav

Bestått to års masterprogram, godkjent portofolio for masternivå samt pre-diplom rapport godkjent av veileder og instituttleder.

Emneinnhold

Diplomsemesteret ved AHO er et individuelt studium med en selvvalgt tematikk. Diplomkandidaten skal gjennom semesteret utvikle et prosjekt i samråd med sin veile-der og skal innen en gitt frist levere et prosjekt av høy faglig kvalitet.

Forventet læringsutbytte

- evne til å gi form til en arkitektonisk problemstilling gjennom vitenskapelig og kunstnerisk utviklingsarbeid
- forståelse for fagets sosiale, kulturelle og teknologiske forutsetningene
- evnen til å mestre fagets metoder, arbeidsredskap og medier
- forståelse for fagets historiske, teoretiske og samfunnsmessige grunnforutset-ninger
- evnen til å kommunisere ideer og prosjektmateriale til fagfeller og lekmenn
- selvstendig og ansvarlig holdning til faget
- evnen til å definere sitt eget faglige ståsted

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Diplomsemesteret er et individuelt studium. Studenten er selv ansvarlig for tematikk og arbeidsform, beskrevet i en på forhånd godkjent diplomrapport.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave Individuell Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Bestått/ikke betått. Vurdert av eksterne sensorer