40 607 Skog-tre-bygg

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning (bachelor)
Norsk muntlig, fullført grunnkurs verksted

Emneinnhold

Kursets innhold:
- Prosjektering av en mindre bygning av tre
- Hugst, tilskjæring og tørking av tømmer
- Bygging i 1:1 i AHOs byggehall og/ eller en egnet tomt

I Norge i dag er trevirke for bygging nærmest ensbetydende med gran eller furu. Dette forhandles sortert i 4 ulike kvaliteter: C14, C18, C24 og C30. De runde stokkene skjæres generelt med sikte på å ta ut mest mulig salgbar trelast.

I realiteten kunne det vært mulig å sortere trevirke med et langt mer finmasket system enn dette. For eksempel vil en utvendig kledning av tettvokst gran kunne vare 3-4 ganger så lenge som en kledning laget av hurtigvokst virke med løs ved. En bjelke med høy densitet og lite kvist kan ha betydelig større bæreevne enn en bjelke som bare akkurat passerer sorteringsnormen. Dette er faktorer som har stor betydning for trebygningers levetid, og dermed også deres CO2 avtrykk.

Gjennom en prosjekteringsoppgave vil kurset undersøke muligheter for bedre utnyttelse av trevirke. Ettersom tilfanget av høykvalitets virke og tilskjæring i vanlig handel er svært dårlig vil kurset velge ut og sage til eget virke fra skogen. Uttaket vil kunne omfatte en rekke treslag i tillegg til gran og furu, som osp, ask, eik, bjerk, alm, etc. Vi vil vektlegge hva tømmeret skal brukes til når vi bestemmer hva vi tar ut og hvordan vi sager det til. Det er inngått avtale med Svenneby sag- og høvleri om hugst og saging. De studentene som ønsker det vil få opplæring i bruk av motorsag og verneutstyr.

Prosjekteringsoppgaven skal ledsages av en modellundersøkelse hvor et utsnitt/ en detalj fra bygget bygges i 1:1 eller 1:2

Forventet læringsutbytte

Hensikten med kurset er todelt:
- Å utvikle arkitektens kompetanse som bruker og bestiller av tømmer og trevirke til bygg.
- Å gi erfaring med arkitekturprosjektering for fortetting i villasrøk

Kurset skal gi:
- Kunnskap om ulike typer trevirke og deres biotop
- Kunnskap om betydningen av den tremekaniske bearbeidingen for trevirkets yteevne og levetid
- Kunnskap om og erfaring med moderne verktøy og maskiner for fremstilling og sammenføyning av bygningsdeler av tre
- Erfaring med arkitekturprosjektering for fortetting i villastrøk og kunnskap om småhusplanen for Oslo
- Forståelse for konstruksjon og detaljering av boliger av tre
- Erfaring med hvordan et forskningsbasert ressursnettverk kan benyttes i prosjekteringen.

Kurset er en del av forskningsprosjektet Wood Be Better og vil gi en solid kunnskapsbase om tre som byggemateriale. Vi vil møte representanter fra hele næringskjeden; skogbruk, tremekanisk industri, forhandlere, utviklere, meglere og entreprenører.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen er prosjektbasert og vil koble forelesninger, litteratur og ekskursjoner opp mot utviklingen av et helhetlig arkitekturprosjekt.

Kurset innledes med en eller flere hurtigoppgaver og en serie med forelesninger vil introdusere en rekke kunnskapsområder som har betydning for bruken av tre som byggematerial.

Deretter følger en fase som gjennomføres i skogen og på sagbruket, hvor vi skal velge ut, felle, sage og tørke trevirket vi senere skal bruke til å bygge fullaskala modeller.

Parallellt med dette løper prosjekteringsoppgaven, som skal gjennomtegnes til detaljnivå.

Ekskursjon vurderes lagt til Irland. I tillegg vil vi forsøke å få til en tur til Juvet hotell i Valldal.

Emneansvarlig

Professor Børre Skodvin, Lars Hamran

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

FØlgende blir vektlagt ved bedømming:
- Tilstedeværelse og deltakelse
- Prosjektmateriale og presentasjon
- Innsats og arbeidsvilje
Deltakelse ved forelesninger og gjennomganger er obligatorisk uten gyldig fraværsgrunn.