60 152 GK5 Urbane praksiser

Forkunnskapskrav

Gjennomført første og andre studieår med tilhørende fordypningskurs

Emneinnhold

Disiplinen urbanisme/bypøanlegging er faglig sett sammensatt og henter kunnskap fra mange ulike fagtradisjoner. Kurset definerer de viktigste problemstillingene innen urbanisme i dag og gjør rede for ulike tilnærminger til å arbeide med disse problemstillingene. Pedagogisk sett gjøres dette gjennom å presentere ulike prosjekter og praksiser innen urbanisme. Ulike måter å arbeide på plasseres i en historisk og teoretisk kontekst

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt kurs ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om problemstillinger og arbeidsmåter innen urbanisme/byplanlegging. Studenten skal kunne anvende denne kunnskapen som grunnlag for prosjekterarbeid innen urbanisme/byplanlegging og urban design/byforming.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen gis som en serie halvdagsseminarer som er koordinert med prosjektundervisningen. Seminarene legges i etterkant ut på nett.
Studentene skal levere en individuell skriftlig oppgave. Alternative oppgavestillinger presenteres av kursansvarlig.

Emneansvarlig

Karl Otto Ellefsen