60 152 GK5 Urbane praksiser

Forkunnskapskrav

Gjennomført første og andre studieår med tilhørende fordypningskurs

Emneinnhold

Disiplinen urbanisme/bypøanlegging er faglig sett sammensatt og henter kunnskap fra mange ulike fagtradisjoner. Kurset definerer de viktigste problemstillingene innen urbanisme i dag og gjør rede for ulike tilnærminger til å arbeide med disse problemstillingene. Pedagogisk sett gjøres dette gjennom å presentere ulike prosjekter og praksiser innen urbanisme. Ulike måter å arbeide på plasseres i en historisk og teoretisk kontekst

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt kurs ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om problemstillinger og arbeidsmåter innen urbanisme/byplanlegging. Studenten skal kunne anvende denne kunnskapen som grunnlag for prosjekterarbeid innen urbanisme/byplanlegging og urban design/byforming.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen gis som en serie halvdagsseminarer som er koordinert med prosjektundervisningen. Seminarene legges i etterkant ut på nett.
Studentene skal levere en individuell skriftlig oppgave. Alternative oppgavestillinger presenteres av kursansvarlig.

Emneansvarlig

Professor Karl Otto Ellefsen

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Hjemmeeksamen A-F
Kommentar:

Skriftlig oppgave

Prosessvurdering underveis
Kommentar:

Tilstedeværelse på seminar/øving