70 142 GK4 Designteori 1

Forkunnskapskrav

Kurset bygger videre på Ex.phil og kursene Arkitektur- og designhistorie 1 og 2

Emneinnhold

Kurset bygger videre på studentens erfaring med praktisk design prosjekter samt de historiske perspektivene. Kurset skal gi innsikt i de teoretisk og metodisk tilnærminger utviklet spesifikt for designfaget. Design settes inn i en større kontekst hvor design etiske så vel som operasjonelle problemstillinger blir diskutert.

Kurset inneholder også en rekke studiebesøk for å kartlegge ulike design- og produksjonsbedrifter i Norge.

Forventet læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten forstå det teoretiske underlaget for grunnleggende designprosesser og metoder. Studenten skal få en forståelse og innsikt i ulik kompleksitet og oppbygging av Designkontorer og en oversikt og kunnskap om utvalgte produksjonsbedrifter.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

I kurset velger studenten ut tekster og diskusjonstemaer i valgt tilrettelagt litteratur. Studentenes evalueringer presenteres og diskuteres i studentgruppen. Kurset avsluttes med et refleksjonsnotat og en visualisering av besøkte design og produksjonsbedrifter design prosesser og metoder. Studentene anbefales å bli med på studiereise med bedriftbesøk.

Emneansvarlig

Henry Miansah

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Oppmøte til undervisning

80% deltagelse, innleveringer ved hver gjennomgang. Evaluering av innlevert refleksjonsnotat og visualisering.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave A-F