60 151 GK5 By- og byplanhistorie

Forkunnskapskrav

Gjennomført grunnundervisningens første og andre år

Emneinnhold

Kurset gjennomgår by- og byplanhistorien fra de første bymessige bossettingene til i dag. Det legges spesielt vekt på byutviklingen fra industrialismen og framover, og by- og byplanhistorien fra de to siste tiårene behandles spesielt grundig.
Faget undervises med en arkitektfaglig innfallsvinkel med vekt på byens morfologi og sammenheng mellom morfologi og samfunn. I undervisningen trekkes forbindelsen til studiokurset GK5 gjennom diskusjon av byplanidealer og byplanstrategier

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt kurs ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om byhistorie og byplanhistorie.
Kunnskapen skal kunne anvendes som referanse i prosjektarbeid innenfor urbanisme og byforming og gi studenten grunnlag for refleksjon omkring eget arbeid og
fagkritikk av byplanpraksis.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Ukentlige forelesninger med etterfølgende seminarer.

Emneansvarlig

Professor Karl Otto Ellefsen

Supplerende opplysninger

Universitetslektor Mirza Mujezenovic

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Skriftlig eksamen A-F
Kommentar:

Skriftlig eksamen uke 2 - 2015

Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Kommentar:

Tilstedeværelse på seminar/øving