40 609 En boligblokk i LA: Den kontinuerlige og diskontinuerlige byen

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning (bachelor)

Anbefalte forkunnskaper

Bestått 7. semester

Emneinnhold

KURSBESKRIVELSE (NO):
Kurset tilbyr et forsknings-orientert master gjestestudio i arkitekturprosjektering. Gjesteprofessor i vårsemester 2015 vil være Amerikanske arkitekten Mark Lee, fra kontoret Johnston Mark Lee fra Los Angeles. Se: www.johnstonmarklee.com
+
Oppgaven vil være å tegne en mellom-skala boligblokk i Los Angeles. I dette semester skal vi undersøke krysningspunktet mellom to urbane modeller, den kontinuerlige og den diskontinuerlige byen. Vi skal bruke denne mellom-skala boligtypologien for å undersøke muligheten for å skape en ny hybridløsning mellom de to modellene. Istedenfor å betrakte det romlige potensialet av denne typologien som likegyldig, har vi tenkt å utnytte dens vertikale projeksjon til det ekstreme, gjennom ekstrudering av forskjellige etasjeplaner. En samling av slike vertikale modeller skal posisjonere den nye typologien som en serie av autonome bygninger i en hovedsakelig horisontal bydel i Los Angeles.
Vi skal begynne undersøkelse av forholdet mellom den kontinuerlige og diskontinuerlige by med en forskningsstudie av typologiske bygningsreferanser som karakteriseres med romlig sammenheng, kontroll og variasjon. Etter denne innledende researchfasen, skal studenter fortsette å jobbe med en mellom-skala boligblokk. Målet vil være å komme frem til et mangfold av rom-og formløsninger for individuelle bygninger. Ved siden av en analyse av tomt og kontekst, skal det legges stor vekt på et innovativt designarbeid med konstruksjon, romlig organisasjon og klimatiske terskler i bygget.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten:
-ha utviklet sin egen klare, konsistente, kreative holdning i forhold til de
arkitektoniske temaene i forbindelse med urban boligbygging og boligtypologi
-ha oppnådd forståelse for strukturering av en sammensatt boligtypologi i et
prosjekt
- kunne utarbeide sin egen arbeidsmetode for å bruke den videre i sitt arbeid
-ha oppnådd bevissthet om sin egen arkitektoniske prosess, både i form av enkeltstående studier og helhetlig.
- lære å bruke sin arkitektoniske forskning i prosjekteringen
-lære å utvikle og tegne presist og detaljert ut det endelige prosjekt i forskjellige formater og målestokk
-kunne presentere og kommunisere effektivt det endelige prosjekt ved bruk av
forskjellige presentasjonsformer – tegninger, modeller, fotoer, 3D, osv.
-få utbyttet ved å ha en ekstern gjestelærer fra et annet land, med alt det kan innebære i forhold til arkitekturtenkning og formidling.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten:
- være i stand å formulere en selvstendig og fordomsfri tenkning om arkitektur, dens romlige organisasjon, konstruksjon og materialitet, og dens konstituerende elementer.
- få bevissthet om dagens posisjoner i arkitektur og dens forhold til byen
- få bevissthet om sin egen arkitektoniske posisjon og holdning til arbeidsprosess

Generell kompetanse:
Den generelle ntensjonen med kurset er å undersøke og reformulere temaer og designverktøy for produksjon av
arkitektur gjennom forskningsorientert arkitekturprosjektering. I arbeidet med arkitektur jobber
arkitekter med forskjellige temaer og verktøy. Konstruksjon, program, rom, sted, kontekst, form,
materialitet og bærekraft er bare noe av dem. Valg av temaene og verktøy, deres bevisstgjøring
gjennom den arkitektoniske prosessen og måten man jobber på varierer fra prosjekt til prosjekt. Noen ganger fremstår disse temaene som mer erkjennbare identiteter, noen ganger mindre. Det å utvikle sin egen klare, konsistente og kreative holdning i forhold til disse temaene er det som et
arkitekturstudium egentlig dreier seg om.
+
Det underliggende mål for kurset skal være å belyse individuell produksjon og arbeidsmetode, å motivere studenter til analytisk tenkning og kasuistisk arkitektonisk valgtaking. I tillegg - å stimulere, kultivere og artikulere den individuelle designdiskusjon gjennom den offentlige presentasjon og formidling av prosjektet.
Parallelt med hovedprosjektet skal det i kurset foregå en undersøkelse av nevnte temaer og deler av
arbeidsprosessen og hva som frembringer et arkitektonisk prosjekt; hva som ligger bak beslutninger
man tar, på hvilken måte valg av redskaper og temaer påvirker prosessen, hvilke utviklingsmuligheter,
verktøy, vokabular osv. man har. Ved å kombinere det konseptuelle, det analytiske, det intuitive og det teknisk/produktive i studentens arbeid ønsker man å synliggjøre det arkitektoniske potensialet som ofte blir liggende bak sluttresultat. Ved å introdusere arkitektoniske forskningstemaer i prosjektet gjennom en delvis selvdefinert og delvis gitt ramme ønsker man å bryte ned de forutbestemte bilder av arkitektur og på denne måten innlede en arkitektonisk prosess som stadig kan tilpasses nye forutsetninger og er åpen for det uventede arkitektoniske løsninger.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Semesterarbeidet vil være strukturert i 4 trinn. Hvert trinn vil være ca. en måned.
- i den første del av semesteret: individuelt arkitektonisk forskningsarbeid, med åpne offentlige
diskusjoner i studio
- i den andre del av semesteret: individuelt prosjektarbeid, strukturert i 3 trinn inn mellom 3 offentlige gjennomgåelser
+
Disse trinnene skal være justert til prosjektets forløp og til den måten arbeidet i studio skal være
organisert. Hvert prosjekttrinn skal diskuteres uavhengig, men også infiltrert i hverandre og koblet sammen. Forhåpentligvis skal temaene som brukes i prosessen og deres relasjon til hverandre legge sine klare spor i det endelige prosjekt. Ved at den individuelle utforskningen veves rundt hovedprosjektet, blir studentene ledet til å synliggjøre sine egne fortellinger om hvordan arkitektur lages.
Deloppgaver og verkshops gjennom semesteret skal brukes som øvelser i utvalgte temaer og de skal
konseptuelt kombineres i hovedprosjektet. Prosjektet vil undersøkes og utvikles med hjelp av
tegninger og modeller, ofte i stor målestokk. I store modellene vill representasjon og undersøkelse av
arkitektoniske og romlige kvaliteter i prosjektet smelte samen og man vill ha mulighet til å gjøre
arkitektoniske vurderinger med nødvendig tydelighet.
Det endelige prosjekt skal utarbeides komplett og leveres med tegninger og modeller, modellfotoer, 3D illustrasjoner, osv.
Undervisning vil bestå av arbeid og veiledning på salen, forelesninger, felles diskusjon av prosjekter,
strukturert imellom 3 større fellesgjennomgåelser.
Etter innledende research- og designfase det skal organiseres studiereise til Los Angeles. Den første gjennomgåelsen skal være i LA.

Verktøy og kommunikasjonsformer:
I studio skal vi jobbe med:
- tekster, tegninger, detaljtegninger og modeller i forskjellig målestokk, med fotografi og 3D illustrasjoner
- felles diskusjoner og gjennomgåelser med projeksjoner
- digital- og håndproduksjon av modeller i forskjellig målestokk
Den endelige presentasjon av prosjektet vil være med tekst, bilder, tegninger, modeller i stor
målestokk og 3D

Eksamen og vurderingsformer:
I forskningsdelen av semester vurderingsformene vil fokusere på:
1. arkitektonisk sensibilitet og bevissthet om arkitektoniske problemstillinger,
2. klarhet av bygget argumentasjon
I prosjektdelen av semester vurderingsformene vil fokusere på:
1. vurdering av kvalitet av prosjektide
2. forvandling av ide til det arkitektoniske prosjekt
3. evaluering av den intellektuelle og arkitektoniske styrken ved å konfrontere kreativ risk i prosjektet
+
I enden av semester skal det vurderes:
- Tilstedeværelse og aktivt arbeid med oppgaven i studio gjennom hele semesteret.
- Innleverte deloppgaver + tilstedeværelse ved 3 fellesgjennomgåelser
- Innlevert komplett materiale for det endelige prosjekt og tilstedeværelse ved utstilling AHO Works
01. -05.06.2015.
- Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Emneansvarlig

Amanuensis Neven Fuchs-Mikac

Supplerende opplysninger

Øvrige lærerkrefter:
Julie Aars, arch MNAL,
Torunn Stensheim, arch MNAL
Malene Kyndesen, arch MAA
Jonas Lippestad, arch MNAL
Kai Reaver, arch MNAL
Merethe Skjellvik, ark MNAL

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Se arabeidsformer og læringsaktiviteter