40 504 Lærdom fra Sverre Fehn: Museum for Cy Twombley

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning (bachelor)

Anbefalte forkunnskaper

Bestått 7. semmester

Emneinnhold

KURSBESKRIVELSE (NO):
Kurset tilbyr et forsknings-orientert master gjestestudio i arkitekturprosjektering. Gjesteprofessor i høstsemester 2014 vil være Japanske arkitekten Go Hasegawa, fra kontoret Go Hasegawa & Associates fra Tokyo. Se: www.hsgwg.com
+
Oppgaven vil være å tegne et mindre privat museum for Amerikansk abstrakt maler Cy Twombley, basert på et sett av kriterier valgt ut fra Sverre Fehns arkitekturlærdom. I begynnelsen av semester studenter skal foreta en undersøkelse fokusert på Sverre Fehns arkitektur og dens evolusjon gjennom hans arbeidsliv – en arkitekturforskningsstudie som skal være motor for å generere ideer for individuelle prosjekter. I begynnelsen av studioarbeidet skal det presenteres presise detaljer om hvordan vi tenker å gjennomføre denne studien.
Studenter skal velge selv en reel tomt i Oslo, den de tror kan være best for denne bygningen. Bygningen skal ha et urbant karakter. Den skal også ha et privat del – et hus for museums eier. Anleggets programstørrelse skal være ca. 1000 m2.
Så, i sine prosjekter skal studentene tenke om en urban bygning, offentlig og privat, og om forholdet mellom kunst, liv og arkitektur, ved å ta i betraktning Sverre Fehn og Cy Twombley. Og, i tillegg, om bygningens japanske følelse, fordi den skal utvikles i møte med Go Hasegawa.
Med utgangspunkt i de få minimale og basiske instruksjoner, bør studentene selv kunne bestemme alt annet i prosjektet, som en del av den individuelle arbeidsprosessen. Diskusjonen som skal føre dem videre til å utvikle konsept, tomt og program, og etablere premisser for deres prosjekt skal starte etter presentasjon av den innledende forskningsdelen. Vi håper at det korte, klare og elementære utgangspunkt skal kunne skape en inspirerende ramme for utvikling av engasjerende, arkitektonisk sterke og poetiske prosjekter i studio.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;
-ha utviklet sin egen klare, konsistente, kreative holdning i forhold til de
arkitektoniske temaene kurset har jobbet med
-ha oppnådd forståelse for strukturering av sammensatt arkitektonisk materiale i et
prosjekt
-kunne utarbeide sin egen arbeidsmetode for å bruke den videre i sitt arbeid
-ha oppnådd bevissthet om sin egen arkitektoniske prosess, både i form av enkeltstående studier og helhetlig,
-lære å bruke arkitektonisk forskning i prosjekteringen.
-kunne lære å utvikle og tegne presist og detaljert ut det endelige prosjekt i forskjellige formater og målestokk
-kunne presentere og kommunisere effektivt det endelige prosjekt ved bruk av
forskjellige presentasjonsformer – tegninger, modeller, fotoer, 3D, osv.
-få utbyttet ved å ha en ekstern gjestelærer fra et annet land, med alt det kan innebære i forhold til arkitekturtenkning og formidling.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten:
- være i stand å formulere en selvstendig og fordomsfri tenkning om arkitektur, dens romlige organisasjon, konstruksjon og materialitet, og dens konstituerende elementer.
-få bevissthet om dagens posisjoner i arkitektur
-være bevisst om sin egen arkitektoniske posisjon og holdning til sitt eget arbeidsprosess

Generell kompetanse:
Den generelle intensjonen med kurset er å undersøke og reformulere temaer og designverktøy for produksjon av
arkitektur gjennom forskningsorientert arkitekturprosjektering. I arbeidet med arkitektur jobber
arkitekter med forskjellige temaer og verktøy. Konstruksjon, program, rom, sted, kontekst, form,
materialitet eller bærekraft er bare noe av dem. Valg av temaene og verktøy, deres bevisstgjøring
gjennom den arkitektoniske prosessen og måten man jobber med dem varierer fra prosjekt til prosjekt. Noen ganger fremstår disse temaene som mer erkjennbare identiteter, noen ganger mindre. Det å utvikle sin egen klare, konsistente og kreative holdning i forhold til disse temaene er det som et
arkitekturstudium egentlig dreier seg om.
Den underliggende mål for kurset skal være å belyse individuell produksjon og arbeidsmetode, å motivere studenter til analytisk tenkning og kasuistisk arkitektonisk utrykk- og formgivning og å stimulere, kultivere og artikulere den individuelle design diskusjon gjennom den offentlige presentasjon og formidling av prosjektet.
Parallelt med hovedprosjektet skal det i kurset foregå en undersøkelse av nevnte temaer og deler av
arbeidsprosessen og hva som frembringer et arkitektonisk prosjekt; hva som ligger bak beslutninger
man tar, på hvilken måte valg av redskaper og temaer påvirker prosessen, hvilke utviklingsmuligheter,
verktøy, vokabular osv. man har. Ved å kombinere det konseptuelle, det analytiske, det intuitive og det teknisk/produktive i studentens arbeid ønsker man å synliggjøre det arkitektoniske potensialet som ofte blir liggende bak sluttresultatet. Ved å introdusere arkitektoniske forskningstemaer i prosjektet gjennom en delvis selvdefinert og delvis gitt ramme ønsker man å bryte ned de forutbestemte bilder av arkitektur og på denne måten innlede en arkitektonisk prosess som stadig kan tilpasses nye forutsetninger og er åpen for det uventede arkitektoniske løsninger.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Semesterarbeidet vil være strukturert i 4 trinn. Hvert trinn vil være ca. en måned.
- i den første del av semesteret: individuelt arkitektonisk forskningsarbeid, med åpne offentlige
diskusjoner i studio
- i den andre del av semesteret: individuelt prosjektarbeid, strukturert i 3 trinn inn i mellom 3 offentlige
gjennomgåelser
Disse trinnene skal være justert til prosjektets forløp og til den måten arbeidet i studio skal være
organisert. Hvert prosjekttrinn skal diskuteres uavhengig, men også infiltrert i hverandre og koblet sammen. Forhåpentligvis skal temaene som brukes i prosessen og deres relasjon til hverandre legge sine klare spor i det endelige prosjekt. Ved at den individuelle utforskningen veves rundt hovedprosjektet, blir studentene ledet til å synliggjøre sine egne fortellinger om hvordan arkitektur lages.
Deloppgaver og verkshops gjennom semester skal brukes som øvelser i utvalgte temaer og de skal
konseptuelt kombineres i hovedprosjektet. Prosjektet vill undersøkes og utvikles med hjelp av
tegninger og modeller, ofte i stor målestokk. I de store modellene vill representasjon og undersøkelse av arkitektoniske og romlige kvaliteter i prosjektet smelte sammen og man vil ha mulighet til å gjøre
arkitektoniske vurderinger med nødvendig tydelighet.
Det endelige prosjekt skal utarbeides komplett og leveres med tegninger og modeller, modellfotoer, 3D, osv.
Undervisning vil bestå av arbeid og veiledning på salen, forelesninger, felles diskusjon av prosjekter,
strukturert mellom 3 større fellesgjennomgåelser.
Vi skal jobbe med:
- tekster, tegninger, detaljtegninger og modeller i forskjellig målestokk, med fotografi og 3D illustrasjoner
- felles diskusjoner og gjennomgåelser med projeksjoner
- digital- og håndproduksjon av modeller i forskjellig målestokk
Den endelige presentasjon av prosjektet vil være med tekst, bilder, tegninger, modeller i stor
målestokk og 3D
+
Studiereise foreslås i to deler:
Etter den første arbeidsfasen i begynnelsen av september skal det organiseres en kort 2-dagers besøk en helg til Arkitekturbiennale i Venedig, hvor den første gjennomgåelse skal være i Fehns Nordiske Paviljong. I begynnelsen av oktober tenker vi en ukers studiereise med befaring av Cy Twombley Foundation i New York (eller alternativt to Houston and Marfa/Texas).

Eksamen og vurderingsformer:
I forskningsdelen av semester vurderingsformene vil fokusere på:
1. arkitektonisk sensibilitet og bevissthet om arkitektoniske problemstillinger,
2. klarhet av bygget argumentasjon
I prosjektdelen av semester vurderingsformene vil fokusere på:
1. vurdering av kvalitet av prosjektide
2. forvandling av ide til det arkitektoniske prosjekt
3. evaluering av den intellektuelle og arkitektoniske styrken ved å konfrontere kreativ risk i prosjektet
+
Det skal vurderes:
- Tilstedeværelse og aktivt arbeid med oppgaven i studio gjennom hele semester.
- Innleverte deloppgaver + tilstedeværelse ved 3 fellesgjennomgåelser
- Innlevert komplett materiale for det endelige prosjekt og tilstedeværelse ved utstilling AHO Works
15. - 18.12.2014.
- Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Emneansvarlig

Amanuensis Neven Fuchs-Mikac

Supplerende opplysninger

Øvrige lærere
Julie Aars, arch MNAL,
Torunn Stensheim, arch MNAL
Malene Kyndesen, arch MAA
Jonas Lippestad, arch MNAL
Kai Reaver, arch MNAL
Merethe Skjellvik, ark MNAL

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Se arbeidsformer og læringsaktiviteter

Læremidler

 

Team 10 primer. (1968). London: Studio Vista.

Prosjekter av Sverre Fehn. (1984).  (Vol. 66(1984), 1). Oslo: Norske Arkitekters Landsforbund.

Architecture and body. (1988). New York: Rizzoli.

Education of an architect: the Irwin S. Chanin School of Architecture of the Cooper Union. (1988). New York: Rizzoli.

Sverre Fehn: Bremuseet, Storhamarlåven, tre prosjekter. (1992).  (Vol. årg. 74 (1992), nr. 2). Oslo: Norsk arkitekturforlag.

The Aukrust Center: museum in Alvdal, Norway : architect: Sverre Fehn, assistant architect: Henrik Hille. (1997). Alvdal: Aukrustsenteret.

Sverre Fehn: architect. (1997). Oslo: The Norwegian Museum of Architecture.

Pamphlet architecture 1-10. (1998). New York: Princeton Architectural Press.

Sverre Fehn: above and below the horizon. (1999).  (Vol. 1999:01 = No. 340. Extra edition). Tokyo: A+U Publ.

Alison and Peter Smithson - from the house of the future to a house of today. (2004). Rotterdam: 010 Publishers.

Norway: Fehn and his contemporary legacies. (2004).  (Vol. 2004:12 = No. 411. Extra edition). Tokyo: A+U Publ.

Architecture is not made with the brain: the labour of Alison and Peter Smithson. (2005).  (Vol. 9). London: Architectural Association.

Graphic anatomy. (2007). Tokyo: TOTO.

Cy Twombly: cycles and seasons. (2008). London: Tate.

Behaviorology. (2010). New York: Rizzoli.

Every day is a good day: the visual art of John Cage. (2010). London: Hayward Publishing.

Go Hasegawa: works. (2012). Tokyo: Toto.

Baal-Teshuva, J. (2003). Rothko. Köln; London: Taschen.

Cage, J. (1968). Silence: lectures and writings. London: Calder and Boyars.

Calvino, I. (1974). Invisible cities. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Fehn, S. (1992). Sverre Fehn: the poetry of the straight line = den rette linjes poesi. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo.

Fehn, S. (1997). Sverre Fehn: prosjekter 1993-1996 = Sverre Fehn : projects 1993-1996 (Vol. 79(1997)nr 2). Oslo: Norsk arkitekturforlag.

Fehn, S. (2000). Sverre Fehn: kapellet i Olavsundet. Søgne: Kultursenteret Søgne Gamle Prestegård.

Fehn, S. (2008). Arkitekt Sverre Fehn: intuisjon, refleksjon, konstruksjon. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Fehn, S. (2009). Sverre Fehn: projects and reflections (Vol. 91(2009)no. 7). Oslo: Arkitektur N.

Fenton, J. K. K. W. L. C. M. S. M. R. M.-A. (2011). Pamphlet Architecture 11-20. New York: Princeton Architectural Press.

Fjeld, P. O. (1983). Sverre Fehn: the thought of construction. New York: Rizzoli.

Fjeld, P. O. (2009). Sverre Fehn: the pattern of thoughts. New York: Monacelli Press.

Frampton, K. (1995). Studies in tectonic culture: the poetics of construction in nineteenth and twentieth century architecture. Cambridge, Mass: MIT Press.

Giurgola, R. (1992). Louis I. Kahn (4. Aufl. ed.). Zürich: VA.

Hasegawa, G. (2011). Go Hasegawa: thinking, making architecture, living (Vol. 11). Tokyo: Inax.

Hays, K. M. (2002). Sanctuaries: the last works of John Hejduk : selections from the John Hedjuk archive at the Canadian Centre for Architecture, Montreal and the Menil collection, Houston. New York: Whitney Museum of American Art.

Hejduk, J. (1983). Theater Masque, Berlin Masque Lancaster/Hannover Masque, Devil's bridge. Zürich: ETH.

Hejduk, J. (1985). Mask of Medusa: works 1947-1983. New York: Rizzoli.

Hejduk, J. (1987). The collapse of time: and other diary constructions. London: Architectural Association.

Hejduk, J. (1995). Architectures in love: sketchbook notes. New York: Rizzoli.

Hejduk, J. (1995). Security: a work by John Hejduk. Oslo: Aventura.

Holl, S. (1989). Anchoring: selected projects 1975-1988. Princeton: Princeton Architectural Press.

Holl, S. (2000). Parallax. Basel: Birkhäuser.

Holl, S. (2006). Questions of perception: phenomenology of architecture. San Francisco, Calif: William Stout Publishers.

Holl, S. (2011). Pamphlet architecture 11-20. New York: Princeton Architectural Press.

Igarashi, J. (2011). Jun Igarashi: the construction of a state. Tokyo: Toto.

Judd, D. (2003). Donald Judd: architecture. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz.

Judd, D. (2004). Donald Judd. Tate Publishing.

Leatherbarrow, D. (2000). Uncommon ground: architecture, technology, and topography. Cambridge, Mass: MIT Press.

Lefaivre, L. (1999). Aldo van Eyck: humanist rebel : inbetweening in a postwar world. Rotterdam: 010 Publishers.

Merrill, M. (2010). Louis Kahn: drawing to find out : the Dominican motherhouse and the patient search for architecture. Baden: Lars Müller Publishers.

Merrill, M. (2010). Louis Kahn: on the thoughtful making of spaces : the Dominican motherhouse and a modern culture of space. Baden: Lars Müller Publishers.

Moussavi, F. (2009). The function of form. Barcelona: Actar Harvard University Graduate School of Design.

Niemeyer, O. (2013). Oscar Niemeyer: architecte d'un siècle. Paris: Archipress.

Norberg-Schulz, C. (1980). Genius loci: towards a phenomenology of architecture. London: Academy Editions.

Norberg-Schulz, C. (1997). Sverre Fehn: samlede arbeider. Oslo: Orfeus.

Norberg-Schulz, C. (1997). Sverre Fehn: works, projects, writings, 1949-1996. New York: Monacelli Press.

Pedersen, R. (2004). Storhamarlåven: en visuell oppdagelsesreise i Sverre Fehns arkitektur. Hamar: Hedmarksmuseet og Domkirkeodden.

Philippou, S. (2008). Oscar Niemeyer: curves of irreverence. New Haven: Yale University Press.

Postiglione, G. (2003). Museo dei ghiacciai a Fjærland: Sverre Fehn (Vol. 11). Firenze: Alinea.

Sandler, I. (1970). The triumph of American painting: a history of abstract expressionism (Vol. 75). New York: Harper & Row.

Schneider, S. (1998). Sverre Fehn: archaeological museum : Hamar (Norway) 1968-1988. München: Prestel.

Siza, A. (1994). Alvaro Siza: 1958-1994 (Vol. 68/69). Madrid: El Croquis Editoral.

Siza, Á. (1989). Alvaro Siza: 1954-1988 (Vol. 1989:6). Tokyo: A+U Publ.

Siza, Á. (2000). Álvaro Siza: complete works. London: Phaidon.

Smithson, A. (2005). The charged void: urbanism. New York: Monacelli Press.

Stockebrand, M. (2010). Chinati: the vision of Donald Judd. Marfa, Tex: Chinati Foundation Yale University Press.

Twombly, C. W. P. M.-U. C. S. J. D. R. N. M. T. C. T. F. M. C. (2013). Cy Twombly Gallery : the Menil Collection, Houston. New York; Houston; New Haven: Cy Twombly Foundation ; Menil Foundation, Inc. ; in association with Yale University Press.

Utzon, J. (2004). Jørn Utzon logbook. Hellerup: Edition Bløndal.

Weston, R. (2002). Utzon: inspiration, vision, architecture. Hellerup: Edition Bløndal.