80 121 GK2 Introduksjon til arkitektur

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Obligatorisk for 2. semester Master i arkitektur
Tilhørende kurs:
GK2 Arkitekturhistorie 1
GK2 Materialteknologi 1

Emneinnhold

Kurset er en fortsettelse av GK1. Studentene fortsetter i to studioer, men undervisning og oppgavestilling er felles for studioene. Undervisningens hovedmålsetting er å gi studentene erfaring med fagets arbeidsmetoder gjennom prosjekteringsoppgaver. Det vil i tillegg til studioundervisning gis undervisning i verktøybruk, analytisk frihåndstegning og digitale tegneprogrammer.

Forventet læringsutbytte

Kurset skal gi kunnskap som danner grunnlag for videre studier.Etter endt kurs skal studentene ha:
- Kunnskap om gjennomføringen av arkitekturprosjekter
- Utdypet forståelse av arbeidsmetodikk, tilnærmingsmåter og kommunikasjonsformer
- Lært å beherske dataassistert konstruksjon
- Solid erfaring med frihåndstegning som analyseredskap

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset fokuserer på prosjektutvikling der studentene hovedsakelig arbeider med individuelle oppgaver.
Undervisningen foregår i form av ukentlig veiledning og diskusjon om prosjektene i ulike konstellasjoner med lærere og medstudenter.
Seminarer, forelesninger og felles gjennomganger der studentene legger frem individuelle faglige betraktninger og eget arbeid for diskusjon i plenum er viktige pedagogisk elementer.

Alle prosjekter krever modell som innlevert materiale. Alle tre verksteder benyttes,- tre, plast og metall.

Kurset benytter Moodle som digital læringsplattform i kommunikasjon om semesterplan og kursinnhold.

Emneansvarlig

Christine Petersen, Anna Røtnes

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått