40 600 SCS: Villa Lofoten kai, Kunst og kultursenter

Forkunnskapskrav

Studenter som melder seg på dette kurset MÅ OGSÅ MELDE SEG PÅ FORDYPNINGSKURSET 'Assosiative Modellering og Fabrication", både fordi innholdet er sterkt knyttet til kurset og fordi timeplanen til disse to kursene er synkronisert. Disse to kursene følger nemlig ikke vanlig oppsett med temakurs hver tirsdag, bl.a. fordi studiokurset reiser bort i flere uker i løpet av semesteret. Følg derfor denne oppfordringen om fordypningskurs, så slipper vi masse arbeid med ombooking etc. i ettertid.

Unntak gjøres for studenter som diplomprogrammerer dette semesteret.

Emneinnhold

Fokus for Scarcity and Creativity Studio (SCS) våren 2015 er å designe et kunst- og kultursenter samt å bygge deler av dette.
Prosjektet er lokalisert på Kleivan, som er et lite sted helt nord på Vestvågøy i Lofoten. Øyene som utgjør Lofoten ligger nord for polarsirkelen og strekker seg fra Ofotfjorden i nordøst til øya Røst ca 250 km lenger sørvest. Øyrekken har til dels høye fjell som stuper i havet, og lager en barriere av fjell og tinder inn mot Vestfjorden.
Tomta på Kleivan ligger som en del av et havneområde innenfor en stor molo. Tomta består av en natursteinsbrygge med to bygninger, et salteri og et trandamperi. På landsiden av brygga går en lokal vei, og på innsiden av denne igjen ligger en rorbu som også ligger på tomta. Bygningene kan dateres tilbake til begynnelsen av 1900-tallet, og representerer en type fiskrisamfunn som var vanlig i Lofoten for en tid tilbake. Bygningene er derfor vernet og en del av «Kulturminneplan for Lofoten», 2007. Som en konsekvens av dette kan bygningenes fasader rehabiliteres men ikke endres. Innvendig kan bygningene bygges om for å tilpasses ny bruk. Del to av prosjektet går ut på å designe og bygge en ny terrasse og badstu til anlegget. Både terrasse og badstu må designes med respekt for de eksisterende historiske bygningene.
De tre eksisterende bygningene vil bli rehabilitert og bygget om for å gi plass til kunst- og kulturproduksjon, workshops etc., med hovedvekt på filmproduksjon. I forbindelse med disse aktivitetene vil ulike grupper bo og jobbe på senteret i ulike tidsperioder. Senteret er ment å være en offentlig ressurs og bli et referanseprosjekt for lignende initiativ i regionen.
Kursets oppgave er å utarbeide planer for hvordan brygga med tilhørende bygninger kan bevares og bygges om til ny bruk. Prosjektet omfatter også ny terrasse og badstu som kurset skal bygge.
Prosjektet er godkjent av byggherre, men fremdeles ikke godkjent av lokale myndigheter. De har imidlertid uttrykt en positiv innstilling til prosjektet. Skulle det imidlertid skje ting som gjør at prosjektet på Kleivan ikke kan gjennomføres som forutsatt er vi også i forhandling med andre mulige oppdragsgivere:
Bondens marked, Oslo
Kolonihage, Kragerø
Galleri, Kårstad gård, Jevnaker
Lite gårdsbruk, Nes
Nye forespørsler om samarbeid dukker opp stadig vekk. Studenter som melder seg på kurset må være forberedt på at endringer kan skje, og at de kan bli bedt om å gjøre forberedende arbeid på andre prosjekter enn hovedprosjektet

Forventet læringsutbytte

Kunnskap, ferdigheter og kompetanse:
Etter endt kurs skal studenten:
• ha kunnskap og kompetanse om hvordan et senter for kunst og kultur kan utformes og bygges
• ha kunnskap og kompetanse om detaljering og spesifikasjoner knyttet til et senter for kunst og kultur
• ha kunnskap og kompetanse om forskrifter knyttet til et senter for kunst og kultur
• ha kunnskap og kompetanse om byggekostnader og budsjettstyring under bygging
• ha kunnskap og kompetanse om om byggeteknikk og bygging
• ha tilegnet seg ferdigheter i bruk av manuelle verktøy til bygging
• ha tilegnet seg ferdigheter i bruk mekaniske verktøy til bygging
• ha kunnskap og kompetanse om knapphet og klimatiske forhold

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Prosjekteringen vil følge en forhåndsbestemt plan som er utviklet med tanke på å rekke over alle nødvendige faser i prosjektet - konseptfase, forprosjekt, detaljprosjekt, forberedelser til bygging, bygging og dokumentasjon.
Vi vil jobbe som om vi var en arkitektkontor som skal utføre et oppdrag. Noe av arbeidet vil være individuelt, for det meste arkitektonisk utforming, mens det meste av arbeidet vil bli utført i grupper. Alle forventes å bidra til denne felles innsatsen ved å utføre de oppgaver som er til fordel for hele kurset. Kurset vil fokusere på felles produksjon snarere enn individuelle uttrykk.
Semesterplan:
Trinn én: Hver student skal utvikle individuelle forslag til prosjektet.
Første gjennomgang: gjennomgang av de enkelte prosjekter og valg av prosjekter som fortsetter.
Trinn to: Studentene skal danne grupper på to eller tre. Sammensetningen av gruppene vil være basert på like/kompatible/komplementære trekk ved prosjektene levert i trinn en. Hver av disse gruppene vil utvikle en felles design, noe som vil bringe sammen egenskapene til den enkelte designforslagene.
Andre gjennomgang: Gjennomgang av gruppens prosjekter og valg av prosjekter som fortsetter.
Trinn tre: Kurset velger ett prosjekt som skal bygges og utvikler for dette prosjektet et komplett sett av arkitekttegninger, en detaljert liste over alle materialer som kreves for bygging, monteringsanvisninger og kostnader.
Tredje gjennomgang: Gjennomgang av «mock-ups», modeller, lister over materialer, framdriftsplaner, sammenstillingsplaner og konstruksjon med sikte på å diskutere vanskeligheter som kan oppstå under byggeperioden.
Trinn fire: Bygging på Kleivan
Trinn 5: Utvikle dokumentasjon og konsept for AHO WORKS utstillingen.
Endelig gjennomgang: Avsluttende eksamen/gjennomgang for å vurdere arbeidet som er utført i løpet av semesteret.
Undervisningsmetoder:
Kurset vil hovedsakelig være baset på på en-til-en og gruppediskusjon av studentarbeidene.
Det vil også være gruppediskusjoner, forelesninger, demonstrasjoner og workshops.
Studenter som melder seg på dette kurset må også melde deg på fordypningskurset 'Assosiative Modellering og Fabrication", fordi innholdet er sterkt knyttet til kursets utvikling.
Det er et krav at studentene ved kurset tilbringer den tiden som trengs for å bygge prosjektet på Kleivan. Det er vanskelig på dette stadium å anslå lengden på oppholdet, men vi vil anta rundt fire til fem uker. I løpet av denne tiden må studentene selv dekke kost og losji, samt forsikrign som dekker dem under byggeperioden.

Emneansvarlig

Professor Christian Hermansen, Solveig Sandnes , Marcin Wojcik.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Se forventet arbeidsinnsats