80 602 Re-store: Concrete

Prerequisites

Bestått grunnundervisning (bachelor)

Course content

Studioet handler om betong: materialets historie, konstruktive og materialteknologiske egenskaper og romlige potensial. Oppgaven er å undersøke en rekke betongbygg i Oslo fra perioden 1950-70 gjennom gjenbruk, transformasjon og addisjon.

Mellom 70-80% av den eksisterende bygningsmassen i Norge er oppført etter andre verdenskrig og rundt 80% av nåværende bygg vil fremdeles stå i 2050. Det er et prekært behov for kunnskap om hvordan man skal håndtere denne overveldende mengde med bygninger. Vi må forstå deres teknologiske egenskaper, deres kulturelle verdi og romlige potensial, og utvikle strategier for videre utvikling. Fremveksten av den norske velferdsstaten førte til omfattende byggeaktivitet, i form av store boligprosjekter, kommunale og statlige bygg, næringsbygg og infrastruktur. Tiden ga rom for eksperimentering og teknologisk innovasjon, der utviklingen av betongbyggeriet står sentralt. I Oslo ser vi en rekke interessante eksempler på et innovasjonsdrevet betongbyggeri, og det er kursets hensikt å bringe denne tradisjonen frem i lyset, lære av den og anvende kunnskapen i nye prosjekter.

Semesteret er todelt:
Studentene vil i den første fasen av kurset gjøre et studie av en rekke særpregede betongbygg i Oslo fra 1950-70 tallet med det formål å utrede deres historie og karaktertrekk, og potensial for gjenbruk, transformasjon og addisjon. Studentene vil i mindre grupper innhente historisk dokumentasjon, etablere tegningsunderlag og støpe modeller av byggene.

Den andre og mest omfattende delen av kurset er en individuell prosjekteringsoppgave der studentene utvikler et arkitekturprosjekt med utgangspunkt i et av byggene fra første fase. Det er et mål at kurset skal romme ulike perspektiver: fra mer spekulative eksperimenter til konkrete undersøkelser av teknisk infrastruktur, isolasjon, konstruksjoner etc. Detaljeringsnivå og omfang vil bli tilpasset bygningenes størrelse, kompleksitet og studentenes konseptuelle utgangspunkt.

En forelesningsrekke vil løpe gjennom hele semesteret som tematiserer betongens historie, materialets konstruksjon- og materialteknologiske egenskaper, støpe- og bearbeidingsteknikker, betongbyggeriet i Norge på 50-70-tallet, samfunnsmessige sammenhenger, byutvikling, mediering og resepsjon mm.

Det er innledet et samarbeid med Norsk Teknisk museum og Nasjonalmuseet avd. arkitektur. Kurset vil knytte til seg en rekke norske og internasjonale fagpersoner som vil bidra med forelesninger, kritikk og sensur.

Målet er at studioet munner ut i en utstilling og publikasjon.

Ekskursjon: London (mulig endring)

Learning outcomes

Studentene skal gjennom semesteret erverve seg en omfattende kunnskap om betong som bygningsmateriale, både sett i et historisk, teknologisk og romlig perspektiv. Kurset vil gi en innføring i betongbyggeriet i Norge i perioden 1950-70 satt i en samfunnsmessige og arkitekturhistorisk sammenheng. Kurset vil gi studentene omfattende prosjekteringserfaring med fokus på problemstillinger rundt gjenbruk og transformasjon av betongbygninger.

Working and learning activities

Den viktigste formen for undervisning vil skje i form av ukentlig veiledning på salen og en rekke gjennomganger gjennom semesteret. En forelesningsrekke vil løpe gjennom hele semesteret. I utgangspunktet vil undervisningen foregå to hele dager i uken. Det vil også holdes jevnlige kursmøter for diskusjon og innspill.

Professor in charge

Professor Erik Fenstad Langdalen, Andrea Pinochet, Léa-Catherine Szacka

Assessment

Assessment Date Duration Grade scale Oral examination
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Pass / Fail
Comment:

Utstilling og publikasjon

Reading lists / teaching materials

Adrian Forty: Concrete and clture, a material history