70 501 Industridesign 1(ID): Teknoform

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundersningen ved AHO eller tilsvarende relevant utdanning fra annen institusjon (bachelor)

Anbefalte forkunnskaper

God kjennskap til CAD verktøy og design metodikk

Emneinnhold

Industridesign 1, Teknoform handler om avansert produktutvikling og studentene arbeider med problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi og estetikk. Emne har en bred tilnærming til faget og studentene kan velge å arbeide med alt fra ekstrem-industri til husholdningsprodukter. Ved å eksperimentere og utforske ulike teknikker, får studentene praktisk erfaring med designprosessen. Nye materialer og fremstillingsmetoder har en sentral plass i kurset. Det øves i å reflektere rundt valg underveis, ta i mot kritikk og vurdere medstudenters resultater. Sammenfattet fokuserer kurset på: Estetikk, Etikk, Verktøy og metoder, Kommunikasjon, samt Material og teknologi forståelse.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Estetikk; Gi studenten kunnskap om estetiske virkemidler og en kompetanse for å kunne Implementere og anvende formgiving for ulike materialer og produksjonsmetoder
Designmessig tilnærming; Gi studenten kunnskap om nye metodiske tilnærminger basert på ny teknologi/materialer, og en generell kompetanse for å kunne se sammenhenger og tenke helhetlig. Samt kunne anvende dette i utviklingen av produkter
Bærekraft; Gi studenten kunnskap om sammenhengen mellom kontekst, detaljer og overordnede problemstillinger som oppstår med nye materialer og produksjonsformer. Og gi en generell kompetanse om kontemporær tenking innenfor bærekraft Etikk; Gi studenten kunnskap om de dilemmaer som ligger i verdiskapning og bruk av teknologi, og gi en kompetanse til refleksjon rundt etiske dilemmaer. Kultur og samfunnsforståelse; Gi studenten kunnskap om vekselvirkningen mellom samfunn og produktutvikling, hvordan sosiokulturelle forhold påvirkes og påvirker.
Verktøy og metoder; utvikle studentens ferdigheter innenfor klassiske metoder som tegning og CAD, men også utvikle og relatere nye metoder basert på avansert formgiving/ny teknologi Kommunikasjon; Gi studenten dypere forståelse i bruk av visuelle metoder for å kommunisere konsepter, men også for å drive konseptutvikling på et høyt innovativt nivå, for eksempel ved store sprang (revolusjon) i produktutvikling. Gi generell kompetanse på bruk av verktøy som video, AMT og rollespill. Material og teknologi forståelse; Gi studenten kunnskap om nye materialer og produksjonsmetoder, hvilke muligheter/begrensninger disse har. Gi en kompetanse på vurdering/implementering av nye materialer/produksjonsmetoder. Ferdigheter; Gi studenten mulighet til å øve sentrale ferdigheter som tegning, CAD, visualisering samt la seg influere av nye tilnærmingsmåter/verktøy gjennom kontakt med internasjonale studenter.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Estetikk ; Gjennom øvelser, diskusjoner og produktutvikling
Designmessig tilnærming; Gjennom forelesninger og peer review gjennomganger
Bærekraft; Diskusjon og gjesteforelesninger
Etikk; Gjesteforelesninger, peer reviews
Kultur og samfunnsforståelse; Diskusjoner, gjennomganger, selvstendig arbeid
Verktøy og metoder; introduksjon, produktutvikling
Kommunikasjon; Peer review, delgjennomganger,
Material og teknologi forståelse; Forelesninger, peer review, selvstendig arbeid, bedriftsbesøk
Ferdigheter; Selvstendig arbeid

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Steinar Killi

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Veiledningssamtaler 6 5 Ja

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Se arbeidsformer og læringsaktiviteter