60 505 Konsepter for subarktisk by

Forkunnskapskrav

Kurset er åpent for studenter innen Arkitektur og Landskapsarkitektur

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap innen kartleggings- og analysemetoder, kreativ konseptutvikling, manuelle og digitale presentasjonsformer, formidling, og generell kjennskap til offentlig planlegging og forvaltning i nordområdene.

Emneinnhold

I vinterhalvåret mottar Tromsø ekstreme mengder snø , og byen opplever årlige og tilbakevendende problemer med hvordan de skal håndtere de store snømengdene. Veldig ofte ender det med tilfeldig deponering. De tilfeldige områdene er gjerne parker og lekeområder; områder det er viktig å kunne ta i bruk tidlig om våren. Den tilfeldige deponeringen medfører ofte uheldige blokkeringer av naturlige vannveier, som igjen fører til sammenbrudd i den planlagte vannhåndteringen. Resultatet er oversvømmelser som også fryser og fører til redusert tilgjengelighet spesielt for fotgjengere og syklister. De deponerte snømengdene representerer en økologisk trussel ettersom snøen inneholder miljøgifter fra motoriserte kjøretøy. Den smeltende snøen følger infrastrukturen over eller under bakken, og møter sjøen ufiltrert og forurenset.

Hvordan kan vi utforme sikre snødeponier som ikke reduserer tilgjengeligheten til våre grønne strukturer og gangveger ? Hvordan forbedre vintermobiliteten for gående, syklende, skiløpere og mennesker med fysiske funksjonshemninger ? Hva er de nødvendige krav til gangvegers spesifikasjoner; klima, overflater, konstruksjoner og dimensjonering – for å kunne møte utfordringene fra et klima i endring ? Hvordan kan is, snø og smeltevann representere kvaliteter i en vinterby, i stedet for å være et problem ? Hvordan utvikle strategier slik at de resultater vi kommer fram til for gjennomslag og blir overført til praktisk politikk ?

Studiokurset høsten 2014 er et forsøksbasert pilotprosjekt som vil utforske, kartlegge, analysere, drøfte og presentere konseptuelle designløsninger på disse spørsmålene. Pilotprosjektet vil bli organisert med Tromsø kommune som en sentral samarbeidspartner, og resultatene vil bli implementert i de pågående arbeidet med å utvikle strategier for å forbedre mobiliteten for utsatte og sårbare trafikanter.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap om særlige utfordringer knyttet til de subarktiske områder; politiske, økonomiske, sosiale, klimatiske og geografiske.

Kunnskap om kartlegging og analyse av naturbaserte og menneskeskapte systemer og infrastruktur.

Evnen til å kritisk drøfte og utvikle operative landskap basert på konsepter som er definert på et strategisk og formgivende nivå, og med et bevisst forhold til metode og formidlingsform. Studentene skal kunne drøfte sine prosjekter i relasjon til framtidig byutvikling.

Evne til å forstå den dynamiske utviklingen av landskap og byer, samt kreftene som styrer denne utviklingen (politiske, økonomiske, sosiale og naturbaserte)

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiokurset fungerer som en felles plattform for forelesninger, teoristudier, diskusjoner og praktiske øvinger.

Studiokurset vil innlede med en studietur til Finnmark for å gjøre seg kjent med landskap og byer i regionen. Studentene vil få forelesninger underveis av spesialister innen ulike fagfelt, og de vil delta i ett 3-dagers internasjonalt verksted sammen med studenter fra Finland og Sverige, hvor fortolkninger av by og landskap vil være tema. Det vil påløpe kostnader i forbindelse med studioturen, ca. 3000-5000 NOK.

Tromsø kommune arrangerer et seminar hvor ressurspersoner vil presentere prosjektene som dette studiokurset vil samarbeide med; Hvor går Tromsø ?, Sykkelbyen Tromsø og Transportnett Tromsø. Ressurspersonene vil være tilgjengelige gjennom hele prosjektperioden, og de vil også delta på kritikker.

Det vil arrangeres seminar/workshop med fordypning innen utvalgte tema, hvor også eksterne ressurser vil bidra med sin kompetanse. Temaene vil være kartlegging (videointervjuer, analyser, kartografi), snø (vitenskapelig, opplevelseskvaliteter), klimaanalyser (vind- og snødriftsanalyser, komfortsoner), modellarbeid (formstudier, skala) og kommunikasjon (digitale plattformer, sosiale media, presentasjon).

Studentene vil få individuell veiledning underveis, og det vil være regelmessige kritikker med inviterte gjester hvor prosjektene presenteres og drøftes.

Emneansvarlig

Anita Veiseth

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Evaluering av prosjektarbeidet som er utarbeidet gjennom studiekurset, og presentert i en
avsluttende gjennomgang ved slutten av semesteret. Endelig vurdering av ekstern sensor. Studiokurset vurderes som bestått/ikke bestått i samsvar med gjeldende regler for masterutdanningen ved AHO § 6-14.