80 402 Arkitekturens publikasjonskulturer

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning

Anbefalte forkunnskaper

Dette fordypningskurset er for alle studenter som er interessert i forholdet mellom arkitektur og tekst.

Emneinnhold

Hvordan er egentlig forholdet mellom det som skrives og det som bygges? Er arkitekturpublikasjoner bare en gjengivelse av det bygde, eller er tekstene og debattene faktisk med på å forme bygningene våre? Dette fordypningskurset tar for seg arkitekturens publikasjonskulturer, fra den klassiske arkitekturtraktaten til dagens arkitekturblog. Underveis leser vi både profesjonelle og populære tekster, fra tekniske beskrivelser til illustrerte tidsskrifter, og fra 1900-tallets kataloger, ukeblader og reklamebrosjyrer til vår egen tids sosiale medier og elektroniske spesifikasjonssystemer. Gjennom lesing, skriving og komparativ tekstanalyse studerer vi hvordan arkitekturtekster kommuniserer opp mot faglige og allmenne offentligheter, og diskuterer de mange ulike måtene det skrevne og det bygde er forbundet.

Forventet læringsutbytte

Studentene får øvelse i å lese, diskutere og analysere fagtekster samt selv å skrive tekster i ulike sjangere. De blir introdusert for det akademiske håndverket og lærer seg å kjenne igjen ulike tekstlige grep og tilnærminger.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset er bygget opp som en serie forelesninger, leseseminarer og skriveøvelser. Studentene vurderes på grunnlag av deltagelse samt et større avsluttende essay.

Emneansvarlig

Professor Mari Hvattum

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Muntlig fremlegg Ja
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ja

Skriftlige oppgaver

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Semesteroppgave Bestått / ikke bestått
Prosessvurdering underveis
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Kommentar:

Studentene vurderes på grunnlag av deltagelse samt et større avsluttende essay.

Læremidler

Colomina, Beatriz, Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass MediaCambridge, MIT Press, 1994.

Crysler, Greig, Writing Spaces, Discourses of Architecture, Urbanism and the Built Environment, 1960-2000, Routledge, London, 2003.

Jencks, Charles, « The Bigness of Small Magazines », in Architectural Design, vol. 71, n°1, février 2001, p. 94-95.

Lipstadt, Hélène, “Architecture and its image : Notes towards the definition of Architectural Publication”, in Architectural Design, 1989, nr 59, 12-23.

Parnell, Steve, “AR’s and AD’s post-war editorial policies: the making of modern architecture in Britain”, Journal of Architecture. 17(5), 2012. 763-776.

Parnell, Steve, “Architecture Magazines: Playgrounds and Battlegrounds”. In Common Ground: A Critical Reader Eds. Kieran Long and Shumi Nose, Milan: Marsilio. 2012, pp. 305-308.

Pezzini, Isabelle et Jacques Gubler. "Architecture in Journals of the Avant-Garde." Art Libraries Journal 9:1 (printemps 1984): 3-42.

Rattenbury, Kester, This Is Not Architecture: Media Constructions, (London; New York: Routledge, 2002).

Schwarzer, Mitchell. "History and Theory In Architectural Periodicals." Journal of The Society of Architectural Historians 58:3 (septembre 1999): 342-348. (Kun på AHO)

Steiner, Dietmar, “Architecture and Media: the Future of the Architectural Magazines. Symposium”, Domus, n° 790, pp. 51-58.