80 603 Bygning i landskap

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning - opptatt til masternivå

Anbefalte forkunnskaper

Prosjekteringserfaring

Emneinnhold

Kurset starter 19. januar og slutter 5. juni.

Semesteroppgaven i kurset vil være gjennomtegning av en hytte i et norsk landskap.

Diskursen i kurset vil kretse rundt temaer som kan sies å ha en særlig stilling i norsk arkitekturproduksjon:
Natur som kulturelt fenomen
Natur som fortelling
Natur som fakta
Natur som kilde til arkitektonisk innhold

En viktig referanse i kurset vil være norsk landskapsmaleri, dette semesteret representert ved kunstneren Lars Hertervig (1830-1902), og kurset kommer til å starte med studier av Hertervigs landskapsmaleri og etablering av individuelle tomter på grunnlag av disse undersøkelsene.

Prosjekteringsoppgaven kommer til å deles inn i distinkte faser fra idé- til gjennomtegnet prosjekt med plenumsgjennomganger i tilknytning til hver fase. Et viktig element i kurset vil være spørsmålet om hvordan tomtens beskaffenhet kan påvirke det arkitektoniske prosjektet gjennom valg av konstruksjonsform og materialbruk og gjennom utformingen av romlige sammenhenger og kvaliteter.

Det vil bli lagt vekt på hvordan ulike medier egner seg til forskjellig fokus i prosjektet og det legges opp til særlig arbeid med modell i stor målestokk og med billedproduksjon. Til dette arbeidet vil det bli gjennomført øvelser med eksterne veiledere.

Forventet læringsutbytte

Ved gjennomført studium skal studenten ha fått:
Erfaring med det å tegne et hus i et landskap
Kunnskap om landskapsbegrepet, om natur og om bygningsprosjektering
Styrket sine ferdigheter innenfor arkitekturrepresentasjon i form av tegnings-, illustrasjons- og modellarbeid
Besøkt eksempler på moderne norsk arkitektur av høy klasse.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen vil foregå gjennom veiledning på salen, felles gjennomganger, forelesninger innenfor arkitektur, kunst og natur og ferdighetsrettede øvinger med eksterne veiledere. Det vil bli avholdt en norgesekskursjon til en rekke relevante prosjekter.

Emneansvarlig

Professor Beate Hølmebakk

Supplerende opplysninger

Universitetslektor Espen Vatn, timelærer

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Prosjekt 1 1
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ja

Gjennomgåelser

Oppmøte til undervisning Ja

Kurset starter 19. januar og avsluttes 5. juni.
Det kreves at studenten har vært til stede på 90% av den organiserte undervisningen: forelseninger, forumsamtaler, øvinger og ekskursjon

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Semesteroppgave Individuell Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Emnet godkjennes på bakgrunn av prosjektkvalitet og generell studioaktivitet

Prosessvurdering underveis Individuell Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Emnet godkjennes på bakgrunn av prosjektkvalitet og generell studioaktivitet

Læremidler

 

Christian Norbeg-Schulz, Minnesjord

Gyldendal, Oslo 1991

 

Holger Koefoed, Lars Hertervig : lysets maler

Gyldendal, Oslo 1984

 

Holger Kofoed, I Lars Hertervigs skog

Gyldendal, Oslo 1991

                        

Raymond Queneau, Stiløvingar

Pax , Oslo 1996