40 613 Det nye kollektivet: Nettverk-Marked

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning eller bachelor i arkitektur

Emneinnhold

Studio B3 fortsetter å søke mot en arkitekturforståelse som bevisst etablerer et bærekraftig forhold mellom Natur og Kultur og der den erfaring, oppdagelse og nytenking som de tre siste "Det nye kollektiv" kursene har oppnådd, aktivt vil bli brukt og videreutviklet.
Det nye forholdet mellom Natur og Kultur som studio B3 søker mot, er en videre forståelse, utvikling og oppdagelse av arkitekturens grunnleggende egenskaper der rommet og dets spesifikke egenart som arkitektur både skal oppdages og formes.
For å nærme oss dette nye samspillet vil kursene innledningsvis trenge dypere inn i de sosiale/kulturelle forandringer og utfordringer som kjennetegner vår tid, og hvordan disse forandringer på ulike måter har påvirket vårt forhold til det arkitektoniske rom og bruken av det.
Levemåter/grensen mellom det private og det offentlige, det lokale og det globale vil bli debattert for å demed å skape et innhold der individet igjen inntar en bevissthet til arkitektur og en klar holdning til natur.

Det nye kollektivet: Nettverk-Marked (vår 2015)
Hver student skal definere og argumentere for sine egne programintensjoner, og det vil bli lagt vekt på hvordan disse intensjoner arkitektonisk når programmets visjoner i forhold til ideen om det nye kollektive. Oppgaven er å tilvirke et ønsket forhold mellom; et sosialt konstrukt, et bygget konstrukt, og et omgivelse/milieu.

Hver av konstruktene har sine egene "Nettwerk". Utfordring ligger i hvordan disse arkitektonisk kan forholde seg til hverandre of skaper et nytt ønsket "Nettverk", market som det nye kollektivet.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal forstå og øke sine ferdigheter innenfor disse områdene:
Avansert, eksperimentell prosjektering.
Prosessuell bearbeiding/utvikling av egen arbeidsmetode.
Arkitektonisk programmering / opparbeidelse av presis visuell, skriflig og muntlig argumentasjon mot en arkitektur.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Introduksjon til oppgaven.
Individuell programmering.
Prosjektering/modeller/tekst.
Stedsdsikusjon/Studietur.
Konkretisering.

Emneansvarlig

Professor Per Olaf Fjeld, Professor Rolf Gerstlauer, Professor Lisbeth Funck

Supplerende opplysninger

Dette er vår semester 2015. Number of students: 36
Permanent staff: Per Olaf Fjeld, Rolf Gerstlauer & Lisbeth Funck + 25% timelærer stilling
The number of students and timelier % is dependent Lisbeth Funck that has applied for a research semester/year.

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Prosjekt 1 1 Ja

Kurset bedømmes ut fra deltakelse , studieprogresjon og delinnleveringer samt endelig gjenneomgang med ekstern sensor. Kursets materiale/produksjon skal publiseres. Kurset bedømmes til Bestått - ikke bestått, jfr forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Muntlig fremlegg 4 4 Ja

Fire ukeslange obligatoriske gjennomgåelser.

Ekskursjoner 1 1

Studieekskursjon: Asia eller USA

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Semesteroppgave Individuell 20 uke(r) Bestått / ikke bestått 100
Kommentar:

Kurset bedømmes ut fra deltakelse , studieprogresjon og delinnleveringer samt endelig gjenneomgang med ekstern sensor. Kursets materiale/produksjon skal publiseres. Kurset bedømmes til Bestått - ikke bestått, jfr forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.