70 501 Industridesign 1: Teknoform

Forkunnskapskrav

Fullført grunnutdannelsen ved AHO eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Kunne bruke digitake verktøy som CAD

Emneinnhold

Teknoform behandler problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi og estetikk, ved iterasjoner og ved repetative tilnærminger til samme tema under en endret kontekst skal det gis en dypere innsikt i designprosesser samt utforskning av alternative tilnærminger. Refleksjon både av egen designprosess og medstudenters står sentralt, evnen til å gi og ta kritikk øves gjennom hele kurset

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten; kunne gjennomføre en designprosess for fysiske produkter innenfor to paradigmer, som en iterasjon og ved rekontekstualisering. Feks kan første del være å gjennomføre en evolusjon, eller en naturlig redesign av et eksisterende produkt/merke, andre del vil være å øke innovasjonen (revolusjon)

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten kunne benytte metoder som backcasting, forecasting og peer-creative development. Videre skal eksisterende ferdigheter innen formgiving, verkstedarbeid og CAD være på et høyt nivå

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten; ha et økt tilfang av metoder og verktøy for fysisk produktutvikling og generell innovasjon

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Det gis to prosjekter som komplementerer hverandre; det første er en evolusjon og det neste er en radikal produktutvikling av samme emne. Prosjektene løses individuelt, men det er organisert peer reviews og workshops gjennom kurset.

Emneansvarlig

Steinar Killi

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Prosjekt 2 2 Ja

Det er to hovedprosjekter iløpet av kurset, begge blir vurdert av ekstern sensor.

Veiledningssamtaler 8 6 Ja

Det vil være 8 peer reviews iløpet av kurset, for at kurset skal godkjennes må studenten være tilstede på minst 6 av disse

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave Individuell 18 uke(r) Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Det er krav til innlevering av to fysiske modeller. Disse skal fungere som visuelle og/eller funksjonelle prototyper.

Rapport Individuell 18 uke(r) A-F
Kommentar:

Det er krav om en rapport, den kan enten være iform av en skriftlig rapport, en blogg eller en film.

Læremidler

 Utstrakt bruk av 3D printere, individuell jobbing i verkstedet.

Litteratur

1.       Verganti R. Designing Breakthrough Products. Harvard Business Review. 2011;89(10):7.

2.       Verganti R. Design-Driven Innovation, Changing the Rules of Competition by Radically innovating What Things Mean Harvard Business Press; 1999.

3.       Norman DA, Verganti R. Incremental and radical innovation: Design research versus technology and meaning change [Web page]. Politecnico di Milano and Mälardalen University; 2012 [cited 2012 20 september].

4.       Krippendorff K. Design Research, an Oxymoron? In: Michel R, editor. Design Research Now-Essays and Selected Projects. Basel: Birkhauser Verlag; 2007. p. 67-80.

 

RT, 2015-03-14