60 502 Urban design - Arktisk urbanisme

Forkunnskapskrav

Åpent for studenter innen Arkitektur og Landskapsarkitektur

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om urban design, urbant landskapsdesign og/eller kjennskap til samfunnsutvikling og design i nordområdene

Emneinnhold

De arktiske områdene er i rask utvikling, ingen steder er dette tydeligere enn i Grønland, som gjennomgår store politiske, sosiale, økonomiske og demografiske endringer.
Urbaniseringen tydelig i Grønlands hovedstad Nuuk, men også mindre, sekundære byer som Tasiilaq opplever byvekst. Tasiilaq ligger på Grønlands østkyst og er et sted med ca. 2000 innbyggere og en spektakulær natur.
I arbeidet med Tasiilaq vil studioet vektlegge det faktum at endringer i arktiske byer ikke nødvendigvis skyldes nyere ressursutnyttelse, men like gjerne generelle endringer i samfunnsutviklingen. Studioet vil utfordre oppfatningen av at arktiske småsamfunn (byer og bygder) ikke er urbane, men også forestillingen om urbanitet i arktiske områder er noe som importeres fra sørlige regioner. Mange nutidige ideer om arktisk urbanisme ser landskap og klima som altdominerende, og reduserer urbanisme til teknisk performans.
I dette studioet skal vi utvikle sterke, komplementære urban design-logikker som fokuserer på et vidt register av tematikker: sosiale, kulturelle, infrastrukturelle, økologiske, osv.
Det er nettopp det komplementære i disse tilnærmingene som kan bidra til en bærekraftig framtid for byene i Arktis.
En kartlegging av Tasiilaqs særlige potensial og ressurser, utfordringer og behov, inkludert beboeres tiltak og ønsker, danner grunnlaget for utviklingen av oppgaver og problemstillinger. Noen spesifikke temaer avtegner seg allerede og involverer: en ny flyplass som del av byen, nye boligområder, strategier for en bærekraftig byutvikling med fokus på universell utforming, infrastruktur for turisme, nye sosiale og kommersielle fasiliteter i byen

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten kjennskap til teorier og aktuell kunnskap om by- og landskapsutforming i arktiske strøk.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten ha erfaring med - og ferdigheter innen - feltarbeid samt beherske etablerte og eksperimentelle metoder for urban kartlegging.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten være i stand til å utvikle en kritisk teoretisk posisjon i forhold til arkisk urbanisme, og utvikle denne ved innsamlingen av relevant informasjon. På basis av dette skal studenten være i stand til selvstendig å utvikle strategisk design i nordlige, urbane landskap og byer.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studio innledes med et arbeidskrevende teoretisk seminar med obligatorisk pensum om arkisk urbanisme og grønlandsk samfunnsutvikling. Studentene presenterer utvalgte tekster i plenum. Heretter følger en ukes feltarbeid i Tasiilaq (Grønland) - i siste uke av august. Studentene skal her gruppevis foreta kartlegginger og etablere en felles kunnskapsbase. Deretter skal studentene udarbeide program og designprosjekt - enten alene eller i team á to. Kurset omfatter også en obligatorisk designworkshop knyttet til studentenes prosjekter. Alle studentene bidrar til en avsluttende bok som dokumenterer sentrale teoretiske perspektiver, kunnskabsbasen og designforslagene. Kurset avsluttes med en presentasjon med ekstern sensor.
Ved påmelding til kurset forplikter studentene seg til en ukes feltarbeid i fantastiske Tasiilaq og må dekke utgiftene til reise og opphold der (reise må bestilles tidlig).

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Peter Hemmersam

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Prosjekt 1 Ja

prosjekteringsoppgave - individuellt eller i team á 2

Veiledningssamtaler 10 Ja

individuelle projektveiledninger

Muntlig fremlegg 6 Ja

Presentasjoner i plenum - inklusive slutgjennomgang

Ekskursjoner 1 Ja

Feltarbeid i Tasiilaq, Grønland

Workshops 2 Ja

To designworkshops i kursforløpet - knyttet til prosjekteringsprosjekt

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave Individuell 2014-12-15 00:00 1 dager Bestått / ikke bestått 100
Kommentar:

Prosjektpresentatjon med ekstern sensor. Foregår enten individuellt eller i team á to.

Læremidler

 

High places: cultural geographies of mountains, ice and science. (2009). London: I.B. Tauris & Co.

Architecture: a project of the Arctic Perspective Initiative. (2010). Ostfildern: Hatje Cantz.

New towns for the 21st century: the planned vs. the unplanned city. (2010). Amsterdam: SUN.

Midt i verden: midt i Nuuk. (2011).  (Dansk udg. ed.). Nuuk: Kommuneqarfik Sermersooq.

Possible Greenland. (2012). Conditions(11-12). (Hele heftet)

Fernández Per, A. (2013). 10 stories of collective housing: graphical analysis of inspiring masterpieces. Vitoria-Gasteiz: a+t architecture publ.

Hardenberg, J. E. (2005). Den stille mangfoldighed. Nuussuaq: Milik Publ.

Henriksen, N. (2008). Geological history of Greenland: four billion years of earth evolution. København: Geological Survey of Denmark and Greenland GEUS.

Jensen, O. G. (2009). 3913 Tasiilaq. S.l.: Inua.

Kleinschmidt, G. (2012). Kalaallisuuliorneq: arnanut kalaallisuuliornermik ilitsersuut = Nationaldragten : vejledning i fremstilling af kvindens nationaldragt (2. utg. ed.). Nuuk: Atuagkat.

Larsen, F. (2006). Tamaviaartumik. Malmø: F. Larsen.

Madsen, J. C. (2000). Grønlandske boliger: selvbyggeri og typehuse. Nuuk: Atuagkat.

Madsen, J. C. (2007). Offentligt byggeri i Grønland 1900-1946. S.l.: Atuagkat.

Mondrup, I. (2014). Isit takunnittut: Øjnene der ser. Nuuk: Dacapo Publishing.

Neergaard, H. B. d. Avittat: Grønlandske skindmønstre. De Grønlandske Kvinders Sammenslutning.

Pressman, N. (2004). Shaping cities for winter: climatic comfort and sustainable design. Pirice George: Winter Cities Assosiation.

Rosing Olsen, T. (2005). I skyggen af kajakkerne: Grønlands politiske historie 1939-79. S.l.: Atuagkat.

Strub, H. (1996). Bare poles: building design for high latitudes. Ottawa: Carleton University Press.

Van Deurs, L. (2011). Vi går gerne langt for vore døde: kirkegårde og landskaber i Grønland. København: Vandkunsten.

Vindum, K. (2012). Greenland revisided. Arkitektur DK, 56(4), 48-51.