70 161 GK6 Design sett i system

Forkunnskapskrav

Bestått foregående 5 semestre

Anbefalte forkunnskaper

Bestått foregående 5 semestre

Emneinnhold

Kurset Design satt i system skal utvikle studentenes evne til mestre fremtidig designfaglig praksis med vekt på forholdet til oppdragsgiver og samfunn. Studentene samarbeider med en ekstern organisasjon/bedrift og kan fordype seg i Industri-, Interaksjons- og/eller Tjenestedesign. Kurset innledes med en modul i Systemorientert design. Det skal utarbeides en individuell portfolio. Kurset vil inneholde en videreføring av undervisningen innen Industri-, Interaksjons- og/eller Tjenestedesign.

Forventet læringsutbytte

Studentene forventes å lære systemorientert design spesielt og å fordype seg i en eller flere av de tre hovedretningene.
DESIGNMESSIG TILNÆRMING: Gi studenten kunnskap om hvordan en designmessig praksis kan forstås og utføres.
ESTETIKK: Gi en mer bevisst forståelse av begrepet estetikk med vekt på/ut fra organisasjonens/bedriftens identitet.
BÆREKRAFT: Gi kunnskap om hvordan en systemorientert tilnærming kan gi et helhetlig perspektiv på temaet bærekraftig utvikling.
ETIKK: Gi en generell forståelse for etiske problemstillinger.
KULTUR OG SAMFUNNSFORSTÅELSE: Gi en større forståelse og generell kunnskap om forholdet mellom oppdragsgiver/samarbeidspartner, samfunn og designer.
PROCESS, VERKTØY OG METODER: Utvikle studentens evne til å gjennomføre et selvstendig designprosjekt, samt på en profesjonell måte dokumentere prosjektets prosess og resultat ved bruk av hensiktsmessige verktøy. Kurset gir en grundig innføring i Systemorientert design og gigamapping.
KOMMUNIKASJON: Gi generell kompetanse og ferdigheter til å kommunisere prosessen og resultatet på en profesjonell måte. Blant annet utvikling av en personlig digital portfolio. Gi grunnleggende kompetanse i å samarbeide med bedrift i kunnskapsgenerering og fasilitering av giga-mapping workshops.
MATERIAL OG TEKNOLOGI FORSTÅELSE: Gi generell kompetanse til å vurdere nye materialer og teknologier.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Systemorientert design læres gjennom forelesningsserie, bedriftsbesøk, workshops med konkrete oppgaver og i prosjektarbeid i dialog med bedrift og i gruppearbeid.
Spesialisering og fordypning vil bli undervist i form av veiledninger og gruppearbeid.
DESIGNMESSIG TILNÆRMING: Gjennom prosjektarbeid sammen med eksterne samarbeidspartnere, forelesning, veiledning og i en reflekterende intern dialog.
ESTETIKK: Studentene gis mulighet til å utvikle sine egne estetiske ferdigheter og forståelser gjennom de ulike sammenheng prosjektene er satt inn i og ved at de får tilbakemelding fra miljøer som ofte kan ha forskjellige estetiske preferanser.
BÆREKRAFT: Gjennom introduksjonen og tilnærmingen i systemorientert design gis et overordnet perspektiv med muligheter for diskusjon og refleksjon.
ETIKK: Mulighet for prosjektrelaterte diskusjoner avhengig av samarbeidsorganisasjon.
KULTUR OG SAMFUNNSFORSTÅELSE: Gjennom introduksjonene og veiledninger i de ulike fordypningsretningene gis studentene kjennskap til overordnede problemstillinger.
PROSESS, VERKTØY OG METODER: Gjennom forelesning og prosjektrelaterte diskusjoner. Selvstendig prosjektarbeid øves i samarbeid med de eksterne partnerne kombinert med intern veiledning. Gjennom Workshops og gruppearbeid læres SOD og Giga-mapping.
KOMMUNIKASJON: Ved studentenes presentasjoner på delgjennomganger for samarbeidspartnere og veiledere. Presentasjon og formiddling av komplekse designløsninger.
MATERIAL OG TEKNOLOGI FORSTÅELSE: Gjennom selvstendig prosjektarbeid og samhandling med de eksterne partnerne.

Det er obligatorsik fremmøte ved forelesninger, veiledning og gjennomganger.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Tom Vavik, koordinator Fagansvar: Professor Birger Sevaldsson, Førsteamanuensis Geir Øxseth, Nick Stevens og NN

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Workshops Ja

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Semesteroppgave A-F
Prosjektoppgave