60 402 Nye urbane teorier

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Tema for kurset er aktuelle teorier i urbanisme, med særlig oppmerksomhet om hvordan man ser og forstår dagens byer med henblikk på 'urban design', urbane levemåter og ny teknologi. Kurset vil ha et hovedfokus på lesning og diskusjon av et utvalg tekster som gir nye teoretiske perspektiver til forståelse av dagens urbane tilstand. Det vil bli gitt prioritet til tverrfaglige betraktningsmåter og teoretiske perspektiver som behandler både designspørsmål og sosiale forhold.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten; Studentene skal opparbeide seg en generell oversikt over aktuelle problemstillinger og teoretiske posisjoner i urbanisme.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten; Studentene skal tilegne seg innsikt i og oppøve evnen til kritisk refleksjon, så vel muntlig som skriftlig, over aktuelle temaer og teoridannelser i urbanisme.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten; Studentene settes i stand til å skrive et drøftende paper, der et aktuelt tema i urbanisme diskuteres ut fra ulike teoretiske perspektiver.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset består av forelesninger, individuelle pensumstudier og seminardiskusjoner om teorier relater til dagsaktuell urbanisme. Studentene vil jobbe i grupper på to og lage digitale presentasjoner som utgangspunkt for seminardiskusjoner. Studenten skal skrive et avsluttende paper som drøfter to eller flere aktuelle teorier som er behandlet i kurset.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Peter Hemmersam

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Prosjekt 1 Ja

Studentene skal skrive et avsluttende paper som leveres inn mot slutten av fordypningskursuka. Studentene skal videre forberede en kort presentasjon av sitt paper for gjennomgang i plenum.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Studentene skal skrive et avsluttende paper som leveres inn mot slutten av fordypningskursuka. Studentene skal videre forberede en kort presentasjon av sitt paper for gjennomgang i plenum.